copy of copy of copy of copy of គីសូណា
 
 គីសូណា
 កិចប្រជុំ
 copy of គីសូណា
 copy of copy of គីសូណា
 copy of copy of copy of គីសូណា
 copy of copy of copy of copy of copy of គីសូណា
 រូបថតអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយលោកនាយក
 
Saturday 12th September 2015
មន្រ្តីនាយកដ្ឋានផ្លូវថ្នល់បានចូលរួមសិក្ខាសាលាប្រចាំខែកញ្ញាស្តីពីការពិនិត្យឡើងវិញលើការងារថែទាំ និងជួសជុលដែលមាន ការចូលរួមពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ឋនឹងការងារផ្លូវថ្នល់ និងស្ថាប័នផ្តល់ថវិកាផងដែរ
=============================== ( 2016 ) ==============================
=============================== ( 2015 ) ==============================
សេចក្តីប្រកាស
Saturday 12th September 2015
     កាលពីថ្ងៃទី៨-៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ មន្ត្រីនាយកដ្ឋានផ្លូវថ្នល់បានចុះអមដំណើរបេសកកម្មថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងដែលដឹកនាំដោយឯ.ឧ យិត បុណ្ណា អនុរដ្ឋលេខាធិការ និងឯ.ឧ អគ្គនាយកសាធារណការ នៃក្រសួងសាធារណការ
Saturday 12th September 2015
      អគ្គនាយកដ្ឋានសាធារណការនៃក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន និងយោងតាមច្បាប់ស្តីពីផ្លូវថ្នល់ដែលបានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ បានចេញ សេចក្តីណែនាំដល់គ្រប់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្ត/ រាជធានី រឺអង្គភាពអនុវត្តគម្រោងស្ថិតក្រោមក្រសួងសាធារណការ
Saturday 12th September 2015
    កិច្ចប្រជុំតូចមួយលើកទី១ រវាងអគ្គនាយសាធារណការនៃក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន និងអគ្គនាយកផ្លូវលំជនបទនៃក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ជជែកពិនិត្យពីគម្រោងផែនកាថែទាំជួសជុលឆ្នាំ២០១៦ ដែលអាចស្នើឡើងជាន់ត្រួតស៊ីគ្នា...និងជជែកលើការងារពាក់ព័ន្ឋមួយចំនួនទៀតផងដែរ