១.ចំនួន និងទំហំប្រវែងផ្លូវក្នុងចំណោម ២២១​ប្រទេស....http://en.wikipedia.org/…/List_of_countries_by_road_network…....
២.ច្បាប់ស្តីពី​ចរាចរណ៍​ផ្លូវ​គោក...............................    http://khmerkeep.blogspot.com/2015/01/blog-post_79.html#.VX5PElIbTfZ

៣.Simple Curves or Cicurlar Curves..... http://cereference.com/book/surveying-and-transportation-engineering/simple-curves-or-circular-curves#sthash.mwtKE0aS.dpbs
Simple Curves or Circular Curves Simple Curves or Circular Curves